Política de Privacitat

NOTA LEGAL

Dades identificatives

El titular d’aquest website és Tomeu Barceló S.A., amb domicili al carrer Eivissa 16 de Campos (Mallorca) C.P. 07630, i C.I.F. A07104581. Inscrita al Registre Mercantil de Mallorca, tom 402, llibre 328, foli 143, fulla 8.454, inscripció 1a.

Condicions generals d’ús

Introducció

L’accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura per part de l’usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta web tindrà la consideració d’usuari. La condició d’usuari implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d’aquestes condicions generals.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents condicions generals d’ús haurà d’abandonar aquesta web, no poden accedir ni disposar dels serveis que aquest ofereix.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis es porten a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap prèvia subscripció o registre.

Tomeu Barceló S.A. podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que cregui oportú la configuració de la present web, les condicions de servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos.

Ús correcte del portal

L’usuari s’obliga a utilitzar la web o els serveis que es presenten a través de ella amb finalitats o efectes lícits comprometent-se a no espatllar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, ni impedir una navegació normal del web per altres usuaris.

L’usuari garanteix que les activitats que desarrolli en cap cas resultaran ofensives pel bon nom i imatge comercial de Tomeu Barceló S.A., per altres usuaris de la web o tercers.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Tomeu Barceló S.A. ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-ilegal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en el sistemes físics i lògics de Tomeu Barceló S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

Tomeu Barceló S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i havent adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Tomeu Barceló S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la web, poden canviar, suprimir o afegir tan els continguts i serveis que es presentin a través de la web com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats al web.

Legislació aplicable

La relació entre Tomeu Barceló S.A. i l’usuari es regirà per la llei espanyola. Per la resolució de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre Tomeu Barceló S.A. i l’usuari, ambdues parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls, es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca

© Tomeu Barceló S.A.