Serveis

  • Enderrocs.

Enderrocam tot tipus d’edificacions o estructures, ja siguin completes o parcials. Feim demolicions completes amb maquinaria pesada i també demolicions parcials per medis manuals en tasques de rehabilitació d’edificis. Ens feim càrrec de la retirada de les runes i del triatge i transport a l’abocador autoritzat de la resta de residus.

  • Esbrossades.

Esbrossada i neteja de tot tipus de terreny, inclusiu la tala i arrancada d’arbres, amb retirada de productes a l’abocador.

  • Excavacions.

Excavacions i desmunts de tot tipus: a cel obert, per «batatxes», fonaments, piscines, aljubs, rases de serveis, etc i en qualsevol tipus de terreny. Tenim pales i excavadores de totes les mides. Carrega i retirada de terres al nostre centre de recuperació de terres per poder-las reciclar com a material de reblit.

  • Rebliments.

Subministram, estenem i compactam tot tipus de terres o graves per rebliment de fonaments, rases, o anivellació del terrenys.

  • Subministrament d’àrids.

Subministram, transportam i escampam qualsevol tipus d’àrid de construcció, ja siguin graves, sorra, terra, mescla de terra i sorra, matxaca, tot-u, …

  • Servei de reciclatge de runes i terres.

Disposam d’un complet equip de maquinaria especialitzada (matxucadora, criba, molí) per la transformació de les runes i terres provinents de les obres en material de reblit alternatiu als àrids tradicionals de pedrera.

  • Lloguer de maquinària amb xofer.

La nostra maquinària disposa de tota la documentació, permisos i assegurances per poder-les llogar amb xofer.